JAVNI POZIV za dostavljanje pisanih ponuda za zakup nekretnine 006-2020

Datum: 18. Lipanj 2020.

Borovo d.d. Vukovar objavljuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje pisanih ponuda za zakup nekretnine

Predmet ovoga javnog poziva  je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja za zakup nekretnina

POSLOVNI PROSTORI:

 1. Vukovar, Kolodvorska 40, k.č.br.395/10, k.o. Vukovar, dio nekretnine u naravi Hala 2 (ispitna stanica) površine 274,00 m2,  i   2 ureda  ukupne površine 61,10 m2, prostor br. 36, površine 71,10 m2, sanitarni čvor površine 45,50 m2,  sve  ukupne površine 451,70 m2 (Hala 2, 2 ureda, prostor br. 36 i sanitarni čvor). Početna visina zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 4.300,00 kn mjesečno.
 2. Vukovar, Vijenac Kneza Branimira 5, Vukovar (Borovo Naselje ), k.č.br. 209/5, k.o. Vukovar etažno vlasništvo (E-59), poslovni prostor br. 2 u prizemlju, s pratećim sadržajima površine 65,96 m2. Početna visina zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 1.500,00 kn mjesečno.
 3. Ilok, Trg žrtava Domovinskog rata, k.č.br. 581, k.o. Ilok, koju u naravi čini poslovni prostor površine 91 m². Početna visina zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 2.000,00 kn mjesečno.
 4. Zadar, Zrinsko- Frankopanska 2, k.č.br. 4854, k.o. Zadar, koju u naravi čini poslovni prostor površine 43 m². Početna visina zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 4.500,00 kn mjesečno.

Zakupnik je dužan zakupninu plaćati 3 mjeseca unaprijed. Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora, te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna, vodna naknada i drugo) sukladno pozitivnim propisima, odnosno  obvezu zakupnika da snosi sve troškove  zakupa.

Zakupodavac zadržava pravo izbora sredstava osiguranja plaćanja ugovornih obveza. Za uvjete poslovanja poslovni prostor je potrebno urediti za poslovanje i ishoditi potrebno odobrenje nadležnih tijela. Trošak uređenja ide na teret Zakupnika.

Ugovori o zakupu  za poslovne prostore se sklapaju na određeno vrijeme na rok od najmanje 3 godine zakupa u postojećem „viđenom stanju“ a djelatnost za koji se iznajmljuju  za poslovne prostore pod rednim brojem 1 je  proizvodno- skladišna djelatnost, za poslovni prostor pod rednim brojem  2, 3, 4 i 5 je  trgovačka, ugostiteljska, uslužna ili druga mirna djelatnost.  

Prestankom zakupa, zakupnik je dužan predati poslovni prostor i dovesti ga u stanje u kojem ga je primio o svom trošku.

Dopuštena djelatnost i uvjeti poslovanja su navedene od strane  Borovo d.d. Vukovar, što ne isključuje mogućnost da nadležna tijela lokalne uprave ili nadležni državni ured, odnosno drugo ovlašteno državno tijelo može donijeti odluku o ograničenju  ili nemogućnosti obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru koji se iznajmljuje, i u tom slučaju Borovo d.d. Vukovar  ne odgovara za posljedice  i eventualnu štetu zbog nemogućnosti korištenja poslovnog prostora.

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

I. Povjerenstvo Uprave Borovo d.d. će zaprimiti sve ponude podnesene neposredno u urudžbeni ured poštanskom pošiljkom ili e- poštom utvrditi njihovu pravovremenost i kompletnost, te će iste proslijediti Upravi društva na odlučivanje. Uprava će odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti najkasnije do 09.7.2020. godine.

II. U natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe, te udruge.

III. U natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje prema Borovu d.d. Vukovar imaju neizmirena dugovanja po osnovi zakupa.

IV. Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.

V. Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude, odnosno drugi iznos zakupnine.

VI. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj, koji je ponudio višu cijenu od ostalih, ukoliko u roku od sedam dana po primitku obavijesti od Borovo d.d., dostavi očitovanje da pristaje na ugovornu cijenu zakupa koju je ponudio najbolji ponuditelj. Ukoliko drugi najbolji ponuditelj ne prihvati cijenu najboljeg ponuditelja, zatražit će se očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu visine ponuda i tako redom.

VII. O odluci o izboru obavijestit će se svi ponuditelji, a izabrani ponuditelj će biti pozvan na zaključenje odgovarajućeg ugovora. U slučaju odustajanja ponuditelja pozvanog na zaključenje ugovora, Uprava će donijeti odluku o izboru sljedećeg  najpovoljnijeg ponuditelja, te njega pozvati na zaključenje ugovora ili će ponoviti javni poziv.

VIII. Uprava društava Borovo d.d. Vukovar zadržava pravo odbiti svaku ponudu ili poništiti ovaj javno objavljeni poziv ili dio poziva na način na koji je i objavljen, prije zaključenja odgovarajućih ugovora, bez obveza prema ponuditeljima i bez posebnog obrazloženja.

IX. S najpovoljnijim ponuditeljem za svaku pojedinu nekretninu/dio nekretnine zaključit će se Ugovor o zakupu. Borovo d.d. ima pravo u svako doba i bez posebnog obrazloženja, jednostrano raskinuti svaki ugovor o zakupu uz otkazni rok od 45 dana.

X. Zakupnik ne može poslovni prostor niti dio nekretnine dati u podzakup, bez prethodno dane, pisane suglasnosti zakupodavca.

XI. Zakupnik ne može vršiti preinake nekretnina bez pisanog pristanka zakupodavca, te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi sve troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Trošak pribave potrebnih dozvola, odobrenja nadležnih tijela, projektne dokumentacije i sličnog snosi isključivo zakupnik, te se odriče bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca.

 

SADRŽAJ PONUDE

Svaka ponuda mora sadržavati:

1.Osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi, odnosno udruzi, koja se natječe:

      - puno ime i prezime tj. tvrtku ponuditelja, njegov OIB, adresu i broj kontakt telefona,

- presliku izvoda iz sudskog registra za trgovačka društva,

- presliku obrtnice za  obrtnike, odnosno presliku rješenja o upisu u obrtni registar, registar  OPG-a, registar udruga,

- preslika valjane osobne iskaznice ili putovnice za ponuditelje fizičke osobe i obrtnike. 

 

 1. Broj i adresu nekretnine/poslovnog prostora za koju se ponuditelj natječe.
 2. Jasno i nedvojbeni ponuđeni iznos mjesečne zakupnine + PDV.

Ponuđeni iznosi zakupnina ne mogu  biti  manji od početnih iznosa zakupnine.

 1. Zainteresirani za zakup nekretnina mogu podnijeti ponudu za jedan ili više nekretnina, bez ograničenja, s time da kod podnošenja ponude za više nekretnina, ponuditelj je u obvezi zasebno istaknuti ponuđenu zakupninu za svaku pojedinu nekretninu.

   PODNOŠENJE PONUDE

 1. Ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku u zatvorenoj omotnici na kojoj je naveden redni broj nekretnine u oglasu i tekst "PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINE" i upozorenje "NE OTVARATI " za ponude koje se predaju  neposredno u urudžbeni ured u sjedištu Borovo d.d., Dr. A. Starčevića 2/D, Vukovar  i   poštanskom pošiljkom na adresu: Borovo d.d., Dr. A. Starčevića 2/D, 32010 Vukovar.

- Ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se  i E- poštom na: ured.uprave@borovo.hr uz naznaku predmeta "PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINE" 

 1. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u Borovo d.d. Vukovar.
 2. U obzir će se uzeti samo ponude koje budu zaprimljene neposredno, poštom u društvu Borovo d.d., Dr. Ante Starčevića 2/D, 32010 Vukovar, Republika Hrvatska, najkasnije zaključno sa 26.06.2020. godine do 14,00 sati, ili e-poštom zaključno sa 26.06.2020. godine do 24,00 sata koje su poslane na navedeni način, ako sadrže sve tražene podatke potrebne za odlučivanje.
 3. Ponude predana neposredno u urudžbeni ured nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom ili e-poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.
 4. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.
 5. Potpunije informacije o predmetu ovoga oglasa zainteresirani mogu dobiti na telefon 032/373207 ili 032/373226.

Borovo d.d. Vukovar

Za Borovo d.d. Vukovar

Predsjednica Uprave

Gordana Odor, mag. oec.

Naše prodavaonice

Kvalitetnu, modernu i udobnu obuću Borovo potraži diljem Hrvatske.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti. Ako nastaviš s pregledom stranice, smatrat ćemo da si suglasan/na s korištenjem. Više informacija »