Objava javnog natječaja

Datum: 25. Listopad 2017.

B-N-2017-0012

U Vukovaru, 25. listopada 2017. godine


Trgovačko društvo BOROVO d.d. Vukovar, Dr. Ante Starčevića 2/D, OIB: 73002202488, zastupano po
predsjedniku Uprave Gordani Odor, mag.oec., objavljuje sljedeći


J A V N I    N A T J E Č A J

za dostavljanje pisanih ponuda za zakup nekretnine:

Predmet ovoga javnog poziva je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja za zakup
sljedeće nekretnine:

  • poslovni prostor u Vukovaru (Borovo Naselje), zgrada br. 40 ulica Kolodvorska, upisane u
    zemljišnim knjigama Općinskog suda u Vukovaru u z.k.ul. 10621, k.o. Vukovar, kao k.č.br.
    395/10, čiji dio koji se daje u zakup iznosi 9.434,34 m² (Velika hala). Početna visina mjesečne
    zakupnine navedenog prostora iznosi 75.000,00 kn uvećano za PDV.

Navedeni poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja u viđenom stanju, za obavljanje
djelatnosti proizvodnje ili skladištenja.
Ugovor o zakupu se sklapa na razdoblje od 3 godine u postojećem „viđenom stanju“, uz mogućnost da
zakupodavac i zakupnik, bez provođenja javnog natječaja produže zakup u skladu sa stavkom 3. članka
6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora.
Zakupnik je dužan zakupninu plaćati 12 mjeseci unaprijed. Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje
plaćati i sve tekuće troškove održavanja prostora, kao i izvanredne troškove održavanja koje bi inače
trebao snositi zakupodavac, trošak osiguranje poslovnog prostora te sve režijske troškove koji
proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička
renta, komunalna, vodna naknada i drugo), a sukladno pozitivnim propisima.
Zakupodavac zadržava pravo izbora sredstava osiguranja plaćanja ugovornih obveza. Ukoliko je za
uvjete poslovanja poslovni prostor potrebno urediti i/ili ishoditi potrebna odobrenja nadležnih tijela,
sav trošak uređenja i teret ishođenja potrebnih odobrenja ide na teret zakupnika.
Prestankom zakupa, zakupnik je dužan predati poslovni prostor i dovesti ga u stanje u kojem ga je
primio o svom trošku.
Dopuštena djelatnost i uvjeti poslovanja su navedene od strane BOROVO d.d. Vukovar, što ne
isključuje mogućnost da nadležna tijela lokalne uprave ili nadležni državni ured, odnosno drugo
ovlašteno državno tijelo može donijeti odluku o ograničenju ili nemogućnosti obavljanja djelatnosti u
poslovnom prostoru koji se iznajmljuje u kojem slučaju BOROVO d.d. Vukovar ne odgovara za
posljedice i eventualnu štetu zbog nemogućnosti korištenja poslovnog prostora.


OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

I. Predmetni natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda. Pisane ponude dostavljaju se
neposredno u urudžbeni ured BOROVO d.d. Vukovar ili poštanskom pošiljkom najkasnije do
30.10.2017. godine do 14.00 sati. Povjerenstvo imenovano od strane Uprave društva BOROVO d.d. će
utvrditi pravovremenost i potpunost zaprimljenih ponuda te s prijedlogom ponude za koju smatra da
je potrebno prihvatiti, proslijediti Upravi društva na odlučivanje. Uprava će odluku o prihvatu ponude,
odnosno o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti najkasnije do 02. studenog 2017. godine.
II. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju državljani Republike Hrvatske, kao i sve pravne osobe
registrirane u Republici Hrvatskoj.
III. Pravo na sklapanje ugovora o zakupu ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši
iznos zakupnine.
IV. Ukoliko pristignu dvije ili više pravovremenih i potpunih ponuda s istim ponuđenim iznosom
zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave
dopunu odnosno izmjenu dostavljene ponude u dijelu koji se odnosi na visinu zakupnine.
V. U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se
sljedeći ponuditelj koji je ponudio višu cijenu od ostalih ukoliko u roku od sedam dana po primitku
obavijesti dostavi očitovanje da pristaje na ugovornu cijenu zakupa koju je ponudio prvi najpovoljniji
ponuditelj. Ukoliko drugi najpovoljniji ponuditelj ne prihvati cijenu prvog najpovoljnijeg ponuditelja,
zatražit će se očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu visine ponuda i tako redom.
VI. O odluci o izboru obavijestit će se svi ponuditelji, a izabrani ponuditelj će biti pozvan na sklapanje
odgovarajućeg ugovora. U slučaju odustajanja ponuditelja pozvanog na sklapanje ugovora, Uprava će
donijeti odluku o izboru sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja te njega pozvati na sklapanje ugovora ili
će ponoviti javni poziv.
VII. Uprava društava BOROVO d.d. Vukovar zadržava pravo odbiti svaku ponudu ili poništiti ovaj javno
objavljeni poziv ili dio poziva na način na koji je i objavljen prije sklapanja odgovarajućih ugovora, bez
obveza prema ponuditeljima i bez posebnog obrazloženja.
VIII. S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o zakupu.
IX. Zakupniku će se predati u posjed poslovni prostor na dan sklapanja ugovora o zakupu, o čemu će se
sastaviti zapisnik.
X. Zakupnik ne može poslovni prostor niti dio nekretnine dati u podzakup, bez prethodno dane pisane
suglasnosti zakupodavca.
XI. Zakupnik ne može vršiti preinake nekretnina bez pismenog pristanka zakupodavca te se i u slučaju
pristanka zakupodavca, obvezuje sam snositi sve troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od
strane zakupodavca i preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu ili
trećim osobama uslijed izvršavanja preinaka. Trošak pribave potrebnih dozvola, odobrenja nadležnih
tijela, projektne dokumentacije i sličnog snosi isključivo zakupnik te se odriče bilo kakvih potraživanja
namirenja istih od strane zakupodavca.

SADRŽAJ PONUDE

Podnesena ponuda mora zadovoljiti sve uvjete iz natječaja, inače ne može biti utvrđena kao valjana u
postupku natječaja za zakup poslovnog prostora.
Pisana ponuda obvezno sadrži:
1. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, OIB te kontakt
telefona i e-maila
2. oznaku poslovnog prostora za koji se ponuditelj natječe i djelatnost koju će obavljati
3. ponuđenu iznos mjesečne zakupnine uvećan za pripadajući PDV koji ne može biti manji od
početnog iznosa zakupnine
4. dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice za fizičke osobe)
5. izvornik ili preslik registracije pravne osobe u Republici Hrvatskoj, presliku obrtnice za obrtnike,
odnosno presliku rješenja o upisu u obrtni registar, registar OPG-a, registar udruga,


PODNOŠENJE PONUDE

Ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u urudžbeni ured u
sjedištu BOROVO d.d., Dr. A. Starčevića 2/D, Vukovar ili poštanskom pošiljkom na adresu:


BOROVO d.d., Dr. A. Starčevića 2/D, 32010 Vukovar


u zatvorenoj omotnici na kojoj je naveden redni broj nekretnine u oglasu i tekst "PONUDA ZA ZAKUP
NEKRETNINE " i upozorenje "NE OTVARATI".
2. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u BOROVO d.d. Vukovar.
3. U obzir će se uzeti samo ponude koje budu zaprimljene u društvu BOROVO d.d., Dr. Ante Starčevića
2/D, 32010 Vukovar, Republika Hrvatska, najkasnije zaključno do 30.10.2017. godine do 14.00 sati i
koje su poslane na navedeni način, ako sadrže sve tražene podatke potrebne za odlučivanje.
4. Ponude predane neposredno u urudžbeni ured nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili ponude
poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim
ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.
5. Ponude suprotne ovom pozivu, kao i nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke
sukladno ovom javnom natječaju i uvjetne ponude neće se razmatrati.
6. Potpunije informacije o predmetu ovoga oglasa zainteresirani mogu dobiti na telefon 032/373212 ili
032/373226.


Za Borovo d.d. Vukovar
Predsjednik uprave
Gordana Odor, mag.oec.

Preuzmi pdf  

Naše prodavaonice

Kvalitetnu, modernu i udobnu obuću Borovo potraži diljem Hrvatske.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti. Ako nastaviš s pregledom stranice, smatrat ćemo da si suglasan/na s korištenjem. Više informacija »