Objava javnog natječaja_Aerodrom

Datum: 10. Siječanj 2018.

B-N-2018-001

U Vukovaru, 08. siječnja 2018. godine

 

Trgovačko društvo BOROVO d.d. Vukovar, Dr. Ante Starčevića 2/D, OIB: 73002202488, zastupano po predsjedniku Uprave Gordani Odor, mag.oec., uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, objavljuje sljedeći

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za dostavljanje pisanih ponuda za kupovinu nekretnina

 

 1. PREDMET

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupovinu sljedećih nekretnina:

 • č.br. 1, Oranica kod aerodroma, površine 65.833 m2, upisane u zk.ul. br. 11386, k.o. Vukovar, Općinski sud u Vukovaru
 • č.br. 4, Oranica kod aerodroma, površine 35.458 m2; k.č. br. 5, Rov kod aerodroma, površine 1.440 m2; k.č.br. 6, Oranica kod aerodroma, površine 6.927 m2, sve upisane u zk.ul. br. 9850, k.o. Vukovar, Općinski sud u Vukovaru
 • č. br. 15, Otvoreno slagalište ul. Kuza, površine 280 m2, upisana u zk.ul. br. 11421, k.o. Vukovar, Općinski sud u Vukovaru
 • č. br. 17, Pašnjak, površine 577119 m2, upisana u zk.ul. br. 9946, k.o. Vukovar, Općinski sud u Vukovaru.

 

Navedene nekretnine prodaju se kao cjelina, u ukupnom broju navedenom u t. I. ovog Javnog natječaja u  zatečenom stanju po načelu »viđeno-kupljeno«, što isključuje sve daljnje prigovore kupca.

Na nekretnini k.č. br. 15, Otvoreno slagalište ul. Kuza, površine 280 m2, upisana u zk.ul. br. 11421, k.o. Vukovar, Općinski sud u Vukovaru i na nekretnini k.č. br. 17, Pašnjak, površine 577119 m2, upisana u zk.ul. br. 9946, k.o. Vukovar, Općinski sud u Vukovaru, zabilježeno je svojstvo kulturnog dobra za Kulturno povijesnu cjelinu Bata Ville u Vukovaru te su iste nekretnine zaštićene sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15 i 44/17).

 

 1. POČETNA CIJENA

Početna ukupna kupoprodajna cijena svih naprijed navedenih nekretnina iznosi 36.317.807,69 kn (slovima: tridesetišestmilijunatristotineisedamnaesttisućaosamstoisedamkunaišezdesetidevetlipa).

 

III. PONUDITELJI

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva

 

 1. JAMČEVINA

Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 300.000,00 kn (slovima: tristotinetisućakunainištalipa), i to na poslovni račun društva BOROVO d.d. broj: HR2024850031100280046 otvoren kod Croatia banka d.d.

 

Ponuditelju koji ne uspije na natječaju, uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno, od odluke o poništenju natječaja, a natjecatelj koji je uspio u natječaju pa odustao gubi pravu na povrat jamčevine.

 

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu nekretnina koje su predmet prodaje.

 

 1. PONUDA

 

Ponuda treba sadržavati:

 1. dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju: pravna ili fizička osoba uz dostavu odgovarajućih dokaza – OIB, dokaz o sjedištu ponuditelja, preslik važeće osobne iskaznice, dokaz o državljanstvu ako je ponuditelj fizička osoba, odnosno, preslik obrtnice ako se radi o obrtniku, odnosno preslik akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra, a za strane državljane i strane pravne osobe za to odgovarajući dokaz, ne stariji od 30 dana,
 2. oznaku nekretnina,
 3. obvezujuću ponudu cijene izraženu u valuti HRK,
 4. dokaz o uplati jamčevine,
 5. izjavu ponuditelja kojim instrumentom osiguranja će jamčiti isplatu kupoprodajne cijene,
 6. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak u predviđenom roku,
 7. izjavu da u cijelosti prihvaća uvjete ovog Javnog natječaja,
 8. izjavu da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda,
 9. broj računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine ako ponuditelj ne bude utvrđen najpovoljnijim.

 

Ponuda mora biti potpisana osobno, ako je ponuditelj fizička osoba, odnosno zakonski zastupnik pravne osobe ili punomoćnik za kojeg je obvezno priložiti specijalnu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

 

 1. TRAJANJE NATJEČAJA I DOSTAVA PISANIH PONUDA

Predmetni Javni natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda.

Javni natječaj će se objaviti na web stranicama Borovo d.d. te u Narodnim novinama, a rok dostave pisanih ponuda je do 22. siječnja 2018. godine do 10.00 sati.

Pisane ponude koje budu zaprimljene u Borovo d.d. nakon navedenog roka za dostavu pisanih ponuda neće se razmatrati.

 

VII. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijim ponuditeljem za kupnju nekretnina navedenih u toč I. ovog Javnog natječaja smatrat će se ponuda koja sadrži sve elemente iz toč. V. ovog Javnog natječaja, s najvišom ponuđenom cijenom, najkraćim ponuđenim rokom isplate kupoprodajne cijene i najkvalitetnijim ponuđenim instrumentom osiguranja.

 

VIII. OBVEZE PONUDITELJA

S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se Kupoprodajni ugovor.

Ako je najpovoljniji ponuditelj strana osoba, dužan je sklopiti ugovor u roku od 15 dana od dana ishođenja suglasnosti nadležnog Ministarstva.

 

Ako izabrani ponuditelj ne sklopi ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku, smatra se da odustaje od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.

 

Porez na promet nekretnina, trošak uknjižbe prava vlasništva u zemljišne knjige, kao i troškove sastava predugovora i glavnog ugovora snosi odabrani ponuditelj.

 

 1. OSTALI UVJETI NATJEČAJA

 

Pisane ponude dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom, u zatvorenoj omotnici na adresu: BOROVO d.d., Dr. Ante Starčevića 2/D, 32010 Vukovar, s naznakom: „Ne otvaraj- ponuda za javni natječaj“.

Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u BOROVO d.d. Vukovar.

U obzir će se uzeti samo ponude koje budu zaprimljene u društvo BOROVO d.d., Dr. Ante Starčevića 2/D, 32010 Vukovar, najkasnije 22. siječnja 2018. godine do 10.00 sati, a koje su dostavljene na naprijed navedeni način i ako sadrže sve tražene podatke iz ovog Javnog natječaja.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda kao i neuredne, nepotpune, nejasne ili na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati.

Ponude predane neposredno u urudžbeni ured nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili ponude poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.

Ponude suprotne ovom pozivu, kao i nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom natječaju i uvjetne ponude neće se razmatrati.

 

Povjerenstvo imenovano od strane Uprave društva BOROVO d.d. će utvrditi pravovremenost i potpunost zaprimljenih ponuda te s prijedlogom ponude za koju smatra da je potrebno prihvatiti, proslijediti Upravi društva na odlučivanje. Uprava će odluku o prihvatu ponude, odnosno o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti najkasnije do 29. siječnja 2018. godine.

 

Ukoliko pristignu dvije ili više pravovremenih i potpunih ponuda s istim ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od 3 dana po primitku obavijesti dostave dopunu odnosno izmjenu dostavljene ponude u dijelu koji se odnosi na visinu kupoprodajne cijene.

 

U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio višu cijenu od ostalih ukoliko u roku od 3 dana od primitka obavijesti dostavi očitovanje da pristaje na kupoprodajnu cijenu koju je ponudio prvi najpovoljniji ponuditelj. Ukoliko drugi najpovoljniji ponuditelj ne prihvati cijenu prvog najpovoljnijeg ponuditelja, zatražit će se očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu visine ponuda i tako redom.

 

O odluci o izboru obavijestit će se svi ponuditelji, a izabrani ponuditelj će biti pozvan na sklapanje odgovarajućeg ugovora.

U slučaju odustajanja ponuditelja pozvanog na sklapanje ugovora, Uprava će donijeti odluku o izboru sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja te njega pozvati na sklapanje ugovora ili će ponoviti javni natječaj.

                                          

Uprava društva BOROVO d.d. Vukovar zadržava pravo bez posebnog obrazloženja ne prihvatiti nijednu valjanu ponudu ili prihvatiti samo neke od ponuda i pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili djelomično, u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima, osim obveze na povrat uplaćene jamčevine, i to najkasnije u roku od 15 dana od donošenja odluke o neprihvaćanju ponude odnosno poništenja natječaja.

 

Sve potrebne informacije zainteresirani se mogu javiti na broj telefona: (032) 373 212 radnim danom do 07.00 do 15.00 sati.

 

Za BOROVO d.d. Vukovar

Predsjednik uprave

Gordana Odor, mag.oec.

 

 Preuzmi PDF

Naše prodavaonice

Kvalitetnu, modernu i udobnu obuću Borovo potraži diljem Hrvatske.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti. Ako nastaviš s pregledom stranice, smatrat ćemo da si suglasan/na s korištenjem. Više informacija »