Objava javnog natječaja_zakup poslovnih prostora

Datum: 30. Ožujak 2018.

Urbroj: B-N-2018-002 od 26. III. 2018.    (94)

Borovo d.d., Vukovar, objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje pisanih ponuda za zakup nekretnine.

Predmet ovoga javnog poziva je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja za zakup nekretnina – poslovni prostori:

1. Darda, Ulica sv. Ivana Krstitelja, k.č.br. 49/1, k.o. Darda, koju u naravi čini poslovni prostor površine 65 m². Početni iznos zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 15,50 kn/m² mjesečno.

2. Beli Manastir, Kralja Zvonimira 2, k.č.br. 972, k.o Beli Manastir, koju u naravi čini poslovni prostor površine 124,84 m². Početni iznos zakupnine navedenog poslovnog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 30,00 kn/m² mjesečno.

3. Drniš, Ulica 142. brigade 34, k.č.br. 7/17, k.o. Drniš, koju u naravi čini poslovni prostor površine 158 m². Početni iznos zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 15,00 kn/m² mjesečno.

4. Drniš, Stjepana Radića 13, k.č.br. 52/6 ZGR, k.o. Drniš, koju u naravi čini poslovni prostor površine 73 m². Početni iznos zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 7,50 kn/m² mjesečno.

5. Gvozd, Kralja Petra Svačića 15, k.č.br. 396/5, k.o. Gvozd, koju u naravi čini poslovni prostor površine 78,94 m². Početni iznos zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 7,50 kn/m².

6. Hrvatska Kostajnica, Ulica Ratka Djetlića 6, k.č.br. 419, k.o. Hrvatska Kostajnica, koju u naravi čini poslovni prostor površine 49,45 m². Početni iznos zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 20,00 kn/m² mjesečno.

7. Ilok, Trg žrtava Domovinskog rata, k.č.br. 581, k.o. Ilok, koju u naravi čini poslovni prostor površine 91 m². Početni iznos zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 15,00 kn/m² mjesečno.

8. Križ, Trg svetog Križa BB, k.č.br. 134/1, k.o. Križ, koju u naravi čini poslovni prostor površine 82 m². Početni iznos zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 18,00 kn/m² mjesečno.

9. Obrovac, Ulica Stjepana Radića 25, k.č.br. 1963/26, k.o. Obrovac, koju u naravi čini poslovni prostor površine 67 m². Početni iznos zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 15,00 kn/m² mjesečno.

10. Otočac, Ulica Bartola Kašića 3, k.č.br. 2829, k.o. Otočac, koju u naravi čini poslovni prostor površine 86 m². Početni iznos zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 20,00 kn/m² mjesečno.

11. Pakrac, Ulica Gojka Šuška 5, k.č.br. 576/6, k.o. Pakrac, koju u naravi čini poslovni prostor površine 148 m². Početni iznos zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 12,00 kn/m² mjesečno.

12. Pregrada, Stjepana Radića 28, k.č.br. 950/2, k.o. Pregrada, koju u naravi čini poslovni prostor površine 107,43 m². Početni iznos zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 20,00 kn/m² mjesečno.

13. Pitomača, Gajeva ulica 26B, k.č.br. 2496, k.o. Pitomača, koju u naravi čini poslovni prostor površine 98 m². Početni iznos zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 20,00 kn/m² mjesečno.

14. Veliki Grđevac, Bjelovarska 2, k.č.br. 1654/257, k.o. Daruvar, koju u naravi čini poslovni prostor površine 63,75 m². Početni iznos zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 7,50 kn/m² mjesečno.

15. Virje, Trg bana Josipa Jelačića, k.č.br. 8725/7, k.o. Virje, koju u naravi čini poslovni prostor površine 90 m². Početni iznos zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 7,50 kn/m² mjesečno.

16. Vrgorac, Ulica Tina Ujevića 15, k.č.br. 714, k.o. Vrgorac, koju u naravi čini poslovni prostor površine 139 m². Početni iznos zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 10,00 kn/m² mjesečno.

17. Vukovar, Ante Starčevića 48, k.č.br. 209/68, k.o. Vukovar, koju u naravi čini poslovni prostor površine 83,85 m². Početni iznos zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 30,00 kn/m² mjesečno.

18. Vukovar, Vijenac kneza Branimira 4, k.č.br. 209/5, k.o. Vukovar, koju u naravi čini poslovni prostor površine 118,66 m² Početni iznos zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 7,50 kn/m². kn. Prostor je u roh bau stanju, namjena skladište.

19. Zadar, Zrinsko- Frankopanska 2, k.č.br. 4854, k.o. Zadar, koju u naravi čini poslovni prostor površine 43 m². Početni iznos zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) 10 €/m² mjesečno.

20.1. Zakupnik je dužan zakupninu plaćati 3 mjeseca unaprijed. Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora, te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna, vodna naknada i drugo) sukladno pozitivnim propisima, odnosno obvezu zakupnika da snosi sve troškove zakupa. Zakupnina se može mijenjati u slučaju povećanja zakupnina na tržištu zakupnina.

Zakupodavac zadržava pravo izbora sredstava osiguranja plaćanja ugovornih obveza. Za uvjete poslovanja poslovni prostor je potrebno urediti za poslovanje i ishoditi potrebno odobrenje nadležnih tijela. Trošak uređenja ide na teret zakupnika.

Ugovori o zakupu za poslovne prostore sklapaju se na određeno vrijeme na rok od najmanje 3 godine, zakup u postojećem »viđenom stanju« a djelatnost za koji se iznajmljuju je: trgovačka, ugostiteljska ili druga mirna djelatnost.

Dopuštena djelatnost i uvjeti poslovanja navedeni su od strane Borova d.d., Vukovar, što ne isključuje mogućnost da nadležna tijela lokalne uprave ili nadležni državni ured, odnosno drugo ovlašteno državno tijelo može donijeti odluku o ograničenju ili nemogućnosti obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru koji se iznajmljuje, i u tom slučaju Borovo d.d. Vukovar ne odgovara za posljedice i eventualnu štetu zbog nemogućnosti korištenja poslovnog prostora.

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

I. Povjerenstvo Uprave Borova d.d. zaprimit će sve ponude podnesene neposredno u urudžbeni ured ili poštanskom pošiljkom, utvrditi njihovu pravovremenost i kompletnost, te će ih proslijediti Upravi društva na odlučivanje. Uprava će odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti najkasnije do 20. 4. 2018. godine.

II. U natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe, te udruge.

III. U natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje prema Borovu d.d., Vukovar imaju neizmirena dugovanja po osnovi zakupa.

IV. Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.

V. Ako pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude, odnosno drugi iznos zakupnine.

VI. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj, koji je ponudio višu cijenu od ostalih, ako u roku od sedam dana po primitku obavijesti od Borova d.d., dostavi očitovanje da pristaje na ugovornu cijenu zakupa koju je ponudio najbolji ponuditelj. Ako drugi najbolji ponuditelj ne prihvati cijenu najboljeg ponuditelja, zatražit će se očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu visine ponuda i tako redom.

VII. O odluci o izboru obavijestit će se svi ponuditelji, a izabrani ponuditelj će biti pozvan na zaključenje odgovarajućeg ugovora. U slučaju odustajanja ponuditelja pozvanog na zaključenje ugovora, Uprava će donijeti odluku o izboru sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja, te njega pozvati na zaključenje ugovora ili će ponoviti javni poziv.

VIII. Uprava društava Borova d.d. Vukovar zadržava pravo odbiti svaku ponudu ili poništiti ovaj objavljeni poziv ili dio poziva na način na koji je i objavljen, prije zaključenja odgovarajućih ugovora, bez obveza prema ponuditeljima i bez posebnog obrazloženja.

IX. S najpovoljnijim ponuditeljem za svaku pojedinu nekretninu/dio nekretnine zaključit će se ugovor o zakupu. Borovo d.d. ima pravo u svako doba i bez posebnog obrazloženja, jednostrano raskinuti svaki ugovor o zakupu uz otkazni rok od 45 dana.

X. Zakupnik ne može poslovni prostor niti dio nekretnine dati u podzakup, bez prethodno dane, pisane suglasnosti zakupodavca.

XI. Zakupnik ne može vršiti preinake nekretnina bez pismenog pristanka zakupodavca, te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi sve troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Trošak pribave potrebnih dozvola, odobrenja nadležnih tijela, projektne dokumentacije i sličnog snosi isključivo zakupnik, te se odriče bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca.

SADRŽAJ PONUDE

Svaka ponuda mora sadržavati:

1. osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi, odnosno udruzi, koja se natječe:

– puno ime i prezime tj. tvrtku ponuditelja, njegov OIB, adresu i broj telefona za kontakt,

– preslik izvoda iz sudskog registra za trgovačka društva

– preslik obrtnice za obrtnike, odnosno preslik rješenja o upisu u obrtni registar, registar OPG-a, registar udruga,

– preslik valjane osobne iskaznice ili putovnice za ponuditelje fizičke osobe i obrtnike.

2. broj i adresu nekretnine/poslovnog prostora za koju se ponuditelj natječe, odnosno oznaku katastarske čestice

3. jasno i nedvojbeni ponuđeni iznos mjesečne zakupnine + PDV, odnosno godišnje zakupnine + PDV. Ponuđeni iznosi zakupnina ne mogu biti manji od početnih iznosa zakupnine.

4. zainteresirani za zakup nekretnina mogu podnijeti ponudu za jedan ili više nekretnina, bez ograničenja, s time da kod podnošenja ponude za više nekretnina, ponuditelj je u obvezi zasebno istaknuti ponuđenu zakupninu za svaku pojedinu nekretninu.

PODNOŠENJE PONUDE

1. Ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u urudžbeni ured u sjedištu Borova d.d., Dr. A. Starčevića 2/D, Vukovar ili poštanskom pošiljkom na adresu: Borovo d.d., Dr. A. Starčevića 2/D, 32010 Vukovar, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naveden redni broj nekretnine u oglasu i tekst: »Ponuda za zakup nekretnine – Hrvatska« i upozorenje: »Ne otvarati«.

2. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u Borovo d.d., Vukovar.

3. U obzir će se uzeti samo ponude koje budu zaprimljene u društvu Borova d.d., Dr. Ante Starčevića 2/D, 32010 Vukovar, Republika Hrvatska, najkasnije zaključno s 12. 4. 2018. godine, a koje su poslane na navedeni način, ako sadrže sve tražene podatke potrebne za odlučivanje.

4. Ponude predana neposredno u urudžbeni ured nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.

5. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.

6. Potpunije informacije o predmetu ovoga oglasa zainteresirani mogu dobiti na telefon: (032) 373-207 ili (032) 373-226.

Borovo d.d.
Vukovar

Naše prodavaonice

Kvalitetnu, modernu i udobnu obuću Borovo potraži diljem Hrvatske.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti. Ako nastaviš s pregledom stranice, smatrat ćemo da si suglasan/na s korištenjem. Više informacija »