J A V N I N A T J E Č A J za dostavljanje pisanih ponuda za kupovinu nekretnine B-N-2023-003

Datum: 28. Lipanj 2023.

B-N-2023-003
U Vukovaru, 27. lipanj 2023. godine
Trgovačko društvo BOROVO d.d. Vukovar, Dr. Ante Starčevića 2/D, OIB: 73002202488, zastupano po
predsjednici Uprave Gordani Odor, mag.oec., uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, objavljuje
sljedeći

J A V N I  N A T J E Č A J

za dostavljanje pisanih ponuda za kupovinu nekretnine

I. PREDMET
Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja za
kupovinu sljedeće nekretnine:
- upisane kod Općinskog suda u Vukovaru, Zemljišnoknjižni odjel Vukovar u ZK ulošku broj: 9897, na
k. č. br. 209/45 k.o. 334316 Vukovar u naravi poslovni prostor upisan kao etažno vlasništvo u gore
navedenom ZK ulošku pod rednim brojem 23. suvlasnički dio: 1059/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-
22) POSLOVNI PROSTOR br. 2, Hrvatskog zrakoplovstva 2 i 4 u prizemlju s pratećim sadržajima
površine 203,40 m2 te sporedni prostor kotlovnica u prizemlju površine 8,34 m2 sa vlasničkim
dijelom 1/1 uknjiženim u korist BOROVO d.d. PROIZVODNJA I PROMET OBUĆE, GUMARSKIH I
OSTALIH PROIZVODA VUKOVAR, VUKOVAR, DR. ANTE STARČEVIĆA 2/D.
Navedena nekretnina prodaje se kao cjelina, u zatečenom stanju po načelu »viđeno-kupljeno«, što
isključuje sve daljnje prigovore kupca.
II. POČETNA CIJENA
Početna ukupna kupoprodajna cijena naprijed navedene nekretnine iznosi 130.000,00 EUR (slovima:
stotridesettisućaeura) ili 979.485,00 kuna (slovima:
devetstosedamdesetdevettisućačetiristoosamdesetpetkuna).
Ukoliko pristigla ponuda za kupovinu nekretnine bude u vrijednosti većoj od 132.722,81 EUR-a ili
1.000.000,00 kuna potrebna je prethodna suglasnost skupštine društva Borovo d.d. i Ministarstva
prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske sukladno članku 7.
Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/2018). Ugovor o kupoprodaji zaključit će se s
najboljim ponuditeljem u slučaju dobivanja suglasnosti skupštine društva Borovo d.d. i
Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, u protivnom
ugovor sklopljen bez navedenih suglasnosti je ništetan.
III. PONUDITELJI
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe, a strane osobe ako ispunjavaju
zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
IV. JAMČEVINA
Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.327,23 EUR (slovima:
tisućutristodvadesetsedameuraidvadesettricenta) ili 10.000,00 kn (slovima: desettisućakuna) na
poslovni račun društva BOROVO d.d. broj: HR2024850031100280046 otvoren kod Croatia banka d.d.
Zagreb, uz model HR00, poziv na broj 001- OIB UPLATITELJA, opis plaćanja: Jamčevina za javni
natječaj B-N-2023-003.
Ponuditelju koji ne uspije na natječaju, uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana
donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno, od odluke o poništenju natječaja, s time da ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na
kamatu za razdoblje od njene uplate. Natjecatelj koji je uspio u natječaju pa odustao, gubi pravu na
povrat jamčevine.
Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu
nekretnine koja je predmet prodaje.
V. PONUDA
Ponuda treba sadržavati:
1. dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju: pravna ili fizička osoba uz dostavu
odgovarajućih dokaza – OIB, dokaz o sjedištu ponuditelja, preslika važeće osobne iskaznice (za
ponuditelje strane državljane preslika važeće putovnice), odnosno, preslika obrtnice ako se radi o
obrtniku, odnosno preslika akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima
o registraciji ili izvadak iz registra (za ponuditelje strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s
ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), ne stariji od 30 dana i kontakt podatke
(adresa, broj telefona, e-mail),
2. oznaku nekretnine,
3. obvezujuću ponudu cijene izraženu u valuti HRK,
4. dokaz o uplati jamčevine,
5. izjavu ponuditelja kojim instrumentom osiguranja će jamčiti isplatu kupoprodajne cijene,
6. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti
ugovor o kupoprodaji na njegov trošak u predviđenom roku,
7. izjavu da u cijelosti prihvaća uvjete ovog Javnog natječaja,
8. izjavu da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda,
9. naziv banke i broj računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine ako ponuditelj ne bude utvrđen
najpovoljnijim.
Ponuda mora biti potpisana osobno, ako je ponuditelj fizička osoba, odnosno zakonski zastupnik
pravne osobe ili punomoćnik za kojeg je obvezno priložiti specijalnu punomoć ovjerenu kod javnog
bilježnika.
VI. TRAJANJE NATJEČAJA I DOSTAVA PISANIH PONUDA
Predmetni Javni natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda.
Javni natječaj će se objaviti na web stranicama Borovo d.d. a obavijest o objavi u Narodnim
novinama, a rok dostave pisanih ponuda je do 12. srpnja 2023. godine do 12,00 sati.
Pisane ponude koje budu zaprimljene u Borovo d.d. nakon navedenog roka za dostavu pisanih
ponuda neće se razmatrati.
VII. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Najpovoljnijim ponuditeljem za kupnju nekretnine navedene u toč I. ovog Javnog natječaja smatrat će
se ponuda koja sadrži sve elemente iz toč. V. ovog Javnog natječaja, s najvišom ponuđenom cijenom.
VIII. OBVEZE PONUDITELJA
S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se Kupoprodajni ugovor. Izabrani ponuditelj dužan je u roku
od 30 dana od donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja sklopiti ugovor o kupoprodaji.
Kupac stupa u posjed nekretnine nakon uplate cjelokupne kupoprodajne cijene koju je dužan platiti u
roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora.
Ako je najpovoljniji ponuditelj strana osoba, dužan je sklopiti ugovor u roku od 15 dana od dana
ishođenja suglasnosti nadležnog Ministarstva.
Ako izabrani ponuditelj ne sklopi ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku, smatra
se da odustaje od ponude te nema pravo na povrat jamčevine. 

Porez na promet nekretnina, trošak uknjižbe prava vlasništva u zemljišne knjige, kao i troškove
sastava predugovora i glavnog ugovora snosi odabrani ponuditelj.
IX. OSTALI UVJETI NATJEČAJA
Pisane ponude dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom, u zatvorenoj omotnici na adresu:
BOROVO d.d., Dr. Ante Starčevića 2/D, 32010 Vukovar, s naznakom: „Ne otvaraj- ponuda za javni
natječaj za kupnju nekretnine k. č. br. 209/45 k.o. Vukovar u zk. ul. 9897“.
Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u BOROVO d.d. Vukovar.
U obzir će se uzeti samo ponude koje budu zaprimljene u društvo BOROVO d.d., Dr. Ante Starčevića
2/D, 32010 Vukovar, najkasnije do 12. srpnja 2023. godine do 12,00 sati, a koje su dostavljene na
naprijed navedeni način i ako sadrže sve tražene podatke iz ovog Javnog natječaja.
Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda kao i neuredne, nepotpune, nejasne ili
na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati.
Ponude predane neposredno u urudžbeni ured nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili ponude
poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim
ponudama i neće se razmatrati.
Ponude suprotne ovom pozivu, kao i nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke
sukladno ovom javnom natječaju i uvjetne ponude neće se razmatrati.
Povjerenstvo imenovano od strane Uprave društva BOROVO d.d. će utvrditi pravovremenost i
potpunost zaprimljenih ponuda te s prijedlogom ponude za koju smatra da je potrebno prihvatiti,
proslijediti Upravi društva na odlučivanje. Uprava će odluku o prihvatu ponude, odnosno o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja donijeti najkasnije do 17. srpnja 2023. godine.
Ukoliko pristignu dvije ili više pravovremenih i potpunih ponuda s istim ponuđenim iznosom
kupoprodajne cijene, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od 3 dana po primitku obavijesti
dostave dopunu odnosno izmjenu dostavljene ponude u dijelu koji se odnosi na visinu kupoprodajne
cijene.
U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se
sljedeći ponuditelj koji je ponudio višu cijenu od ostalih ukoliko u roku od 3 dana od primitka
obavijesti dostavi očitovanje da pristaje na kupoprodajnu cijenu koju je ponudio prvi najpovoljniji
ponuditelj. Ukoliko drugi najpovoljniji ponuditelj ne prihvati cijenu prvog najpovoljnijeg ponuditelja,
zatražit će se očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu visine ponuda i tako redom.
O odluci o izboru obavijestit će se svi ponuditelji, a izabrani ponuditelj će biti pozvan na sklapanje
odgovarajućeg ugovora.
U slučaju odustajanja ponuditelja pozvanog na sklapanje ugovora, Uprava će donijeti odluku o izboru
sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja te njega pozvati na sklapanje ugovora ili će ponoviti javni
natječaj.
Ponuda i priložena dokumentacija se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditeljima.
Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da Borovo d.d. može prikupljati, koristiti i dalje
obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog natječaja za dostavljanje pisanih
ponuda za kupovinu nekretnine, a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – Uredba (EU)
2016/679.
Uprava društva BOROVO d.d. Vukovar zadržava pravo bez posebnog obrazloženja ne prihvatiti
nijednu valjanu ponudu ili prihvatiti samo neke od ponuda i pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili
djelomično, u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, bez ikakve
odgovornosti prema ponuditeljima, osim obveze na povrat uplaćene jamčevine, i to najkasnije u roku
od 15 dana od donošenja odluke o neprihvaćanju ponude odnosno poništenja natječaja.

Sve potrebne informacije zainteresirani mogu dobiti na broj telefona: (032) 373 226 (032) 373 207
radnim danom do 08.00 do 14.00 sati.

Za BOROVO d.d. Vukovar
Predsjednica uprave
Gordana Odor, mag.oec.

Naše prodavaonice

Kvalitetnu, modernu i udobnu obuću Borovo potraži diljem Hrvatske.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti. Ako nastaviš s pregledom stranice, smatrat ćemo da si suglasan/na s korištenjem. Više informacija »