JAVNI POZIV za dostavljanje pisanih ponuda za zakup nekretnine B-N-2022-003

Datum: 07. Travanj 2022.

Borovo d.d. Vukovar objavljuje:
JAVNI POZIV

za dostavljanje pisanih ponuda za zakup nekretninePredmet ovoga javnog poziva je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja za zakup nekretnine
POSLOVNI PROSTOR:
1. Ribnica, Škrabčev trg 38, Slovenija, k.o. 1625- Ribnica, kat čest. 1900, (bivša prodavaonica Borovo), koji u
naravi čini poslovni prostor površine 74 m². Početna visina zakupnine navedenog prostora (cijena bez DDV-a)
400,00€ mjesečno.
Zakupnik je dužan zakupninu plaćati 3 mjeseca unaprijed. Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće
troškove održavanja prostora, te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda,
telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna, vodna naknada i drugo) sukladno pozitivnim propisima, odnosno
obvezu zakupnika da snosi sve troškove zakupa.
Zakupodavac zadržava pravo izbora sredstava osiguranja plaćanja ugovornih obveza. Za uvjete poslovanja poslovni
prostor je potrebno urediti za poslovanje i ishoditi potrebno odobrenje nadležnih tijela. Trošak uređenja ide na teret
Zakupnika.
Ugovori o zakupu za poslovne prostore se sklapaju na određeno vrijeme na rok od najmanje 3 godine zakupa u
postojećem „viđenom stanju“ a djelatnost za koji se iznajmljuju je: mirna djelatnost, trgovačka, ugostiteljska,
uslužna.
Prestankom zakupa, zakupnik je dužan predati poslovni prostor i dovesti ga u stanje u kojem ga je primio o svom
trošku.
Dopuštena djelatnost i uvjeti poslovanja su navedene od strane  Borovo d.d. Vukovar, što ne isključuje mogućnost
da nadležna tijela lokalne uprave ili nadležni državni ured, odnosno drugo ovlašteno državno tijelo može donijeti
odluku o ograničenju  ili nemogućnosti obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru koji se iznajmljuje, i u tom slučaju
Borovo d.d. Vukovar  ne odgovara za posljedice  i eventualnu štetu zbog nemogućnosti korištenja poslovnog
prostora.
OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA
I. Povjerenstvo Uprave Borovo d.d. će zaprimiti sve ponude podnesene neposredno u urudžbeni ured poštanskom
pošiljkom ili e- poštom utvrditi njihovu pravovremenost i kompletnost, te će iste proslijediti Upravi društva na
odlučivanje. Uprava će odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti najkasnije do 25.04S.2022. godine.
II. U natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe, te udruge.
III. U natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje prema Borovu d.d. Vukovar imaju neizmirena dugovanja po osnovi
zakupa.
IV. Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.
V. Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit će
pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude, odnosno drugi iznos zakupnine.
VI. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj, koji je
ponudio višu cijenu od ostalih, ukoliko u roku od sedam dana po primitku obavijesti od Borovo d.d., dostavi
očitovanje da pristaje na ugovornu cijenu zakupa koju je ponudio najbolji ponuditelj. Ukoliko drugi najbolji ponuditelj
ne prihvati cijenu najboljeg ponuditelja, zatražit će se očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu visine ponuda i
tako redom.
VII. O odluci o izboru obavijestit će se svi ponuditelji, a izabrani ponuditelj će biti pozvan na zaključenje
odgovarajućeg ugovora. U slučaju odustajanja ponuditelja pozvanog na zaključenje ugovora, Uprava će donijeti
odluku o izboru sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja, te njega pozvati na zaključenje ugovora ili će ponoviti javni
poziv.
VIII. Uprava društava Borovo d.d. Vukovar zadržava pravo odbiti svaku ponudu ili poništiti ovaj javno objavljeni poziv
ili dio poziva na način na koji je i objavljen, prije zaključenja odgovarajućih ugovora, bez obveza prema ponuditeljima
i bez posebnog obrazloženja.
IX. S najpovoljnijim ponuditeljem za svaku pojedinu nekretninu/dio nekretnine zaključit će se Ugovor o zakupu.
Borovo d.d. ima pravo u svako doba i bez posebnog obrazloženja, jednostrano raskinuti svaki ugovor o zakupu uz
otkazni rok od 45 dana.
X. Zakupnik ne može poslovni prostor niti dio nekretnine dati u podzakup, bez prethodno dane, pisane suglasnosti
zakupodavca.
XI. Zakupnik ne može vršiti preinake nekretnina bez pisanog pristanka zakupodavca, te se i u slučaju pristanka
zakupodavca obvezuje sam snositi sve troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te
preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed
obavljanja preinaka. Trošak pribave potrebnih dozvola, odobrenja nadležnih tijela, projektne dokumentacije i sličnog
snosi isključivo zakupnik, te se odriče bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca.

SADRŽAJ PONUDE

Svaka ponuda mora sadržavati:
1.Osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi, odnosno udruzi, koja se natječe:
- puno ime i prezime tj. tvrtku ponuditelja, njegov OIB, adresu i broj kontakt telefona,
- presliku izvoda iz sudskog registra za trgovačka društva,
- presliku obrtnice za obrtnike, odnosno presliku rješenja o upisu u obrtni registar, registar OPG-a, registar
udruga,
- preslika valjane osobne iskaznice ili putovnice za ponuditelje fizičke osobe i obrtnike
- djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru.
2. Broj i adresu nekretnine/poslovnog prostora za koju se ponuditelj natječe.
3. Jasno i nedvojbeni ponuđeni iznos mjesečne zakupnine + DDV
Ponuđeni iznosi zakupnina ne mogu biti manji od početnih iznosa zakupnine.
.

PODNOŠENJE PONUDE

1. Ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku u zatvorenoj omotnici na kojoj je naveden
redni broj nekretnine u oglasu i tekst "PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINE" i upozorenje "NE OTVARATI" za
ponude koje se predaju neposredno u urudžbeni ured u sjedištu Borovo d.d., Dr. A. Starčevića 2/D, Vukovar i
poštanskom pošiljkom na adresu: Borovo d.d., Dr. A. Starčevića 2/D, 32010 Vukovar.
- Ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se i E- poštom na: ured.uprave@borovo.hr uz naznaku predmeta
"PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINE"
2. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u Borovo d.d. Vukovar.
3. U obzir će se uzeti samo ponude koje budu zaprimljene neposredno, poštom u društvu Borovo d.d., Dr. Ante
Starčevića 2/D, 32010 Vukovar, Republika Hrvatska, najkasnije zaključno sa 15.04.2022. godine do 14,00 sati, ili e-
poštom zaključno sa 15.04.2021. godine do 24,00 sata koje su poslane na navedeni način, ako sadrže sve tražene
podatke potrebne za odlučivanje.
4. Ponude predana neposredno u urudžbeni ured nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom ili e-
poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se
uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.
5. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom
pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.
6. Potpunije informacije o predmetu ovoga oglasa zainteresirani mogu dobiti na telefon 032/373207 ili 032/373226.
Borovo d.d. Vukovar


S poštovanjem,                                                                                                                        Za Borovo d.d. Vukovar
                                                                                                                                                    Predsjednica uprave
                                                                                                                                                Gordana Odor, mag. oec.

Naše prodavaonice

Kvalitetnu, modernu i udobnu obuću Borovo potraži diljem Hrvatske.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti. Ako nastaviš s pregledom stranice, smatrat ćemo da si suglasan/na s korištenjem. Više informacija »