JAVNI POZIV za dostavljanje pisanih ponuda za zakup nekretnine B-N-2022-007

Datum: 05. Listopad 2022.

Borovo d.d. Vukovar objavljuje:
JAVNI POZIV

za dostavljanje pisanih ponuda za zakup nekretnine

I. Predmet ovoga oglasa je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja za zakup dijela
nekretnine za postavljanje i rad bankomata u okviru prodavaonica „Borovo“ u:

1.Zadru, Široka, bb, u krajnje desnom dijelu izloga. Početna visina zakupnine: (cijena bez

PDV-a) 8.000 kn ili 1.061,78 eura mjesečno.                                                                                                         

Površina koja se iznajmljuje je uobičajena površina za bankomate standardne veličine.
Mjesto ugradnje bankomata u poslovni prostor utvrđuje Borovo d.d. na vanjski zid (Stjenci) ili izlog do
ulice ili javne površine i na način da se najmanje ometa obavljanje redovite trgovačke djelatnosti.
Ugradnju bankomata i rad bankomata potrebno je provesti sukladno propisima prostornog uređenja
gradnje, tehničkih, sigurnosnih i drugih propisa koji se odnose na ugradnju i rad bankomata. Zakupnik
sam pribavlja i osigurava neophodne priključke, tehničke i sigurnosne uvjete za rad bankomata.
Trošak ugradnje i rad bankomata idu na teret zakupnika.
Bankomat se mora se postavljati prema uvjetima nadležnih Konzervatorskih odjela Ministarstva
kulture Republike Hrvatske (Posebni uvjeti Konzervatorskog odjela u Zadru) i Općim kriterijima
Ministarstva kulture za ugradnju bankomata u zaštićenim povijesnim jezgrama koji su u privitku ovog
Natječaja.

U zakupninu je uračunat trošak električne energije neophodne za rad bankomata.
Zakupodavac Borovo d.d. se obvezuje zakupniku prema potrebi dozvoliti i osigurati nesmetani ulaz u
zakupljeni prostor u okviru radnog vremena zakupodavca, te omogućiti obavljanje nesmetanje radnje
kod i s bankomatom.
Ugovori o zakupu se sklapa na određeno vrijeme na rok od najmanje 3 godine zakupa u postojećem
„viđenom stanju“.
Prestankom zakupa, zakupnik je dužan predati poslovni prostor i dovesti ga u stanje o svom trošku
kao da bankomata nije bilo.
Dopuštena djelatnost i uvjeti poslovanja su navedene od strane  Borovo d.d. Vukovar, što ne isključuje
mogućnost da nadležna tijela lokalne uprave ili Konzervatorski odjel Ministarstva kulture Republike
Hrvatske ili nadležni državni ured, odnosno drugo ovlašteno državno tijelo može donijeti odluku o
ograničenju  ili nemogućnosti obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru koji se iznajmljuje, i u tom
slučaju Borovo d.d. Vukovar  ne odgovara za posljedice  i eventualnu štetu zbog nemogućnosti
korištenja poslovnog prostora.

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA
I. Povjerenstvo Uprave Borovo d.d. će zaprimiti sve ponude podnesene neposredno u urudžbeni ured
poštanskom pošiljkom ili e- poštom utvrditi njihovu pravovremenost i kompletnost, te će iste proslijediti
Upravi društva na odlučivanje. Uprava će odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti najkasnije
do 19.10.2022. godine.
II. U natječaju mogu sudjelovati pravne osobe registrirane za djelatnost transakcije novca putem
bankomata.
III. U natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje prema Borovu d.d. Vukovar imaju neizmirena
dugovanja po osnovi zakupa.
IV. Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.                                 V. Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi
ponuditelji bit će pozvani da u roku od tri dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude,
odnosno drugi iznos zakupnine.
VI. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći
ponuditelj, koji je ponudio višu cijenu od ostalih, ukoliko u roku od tri dana po primitku obavijesti od
Borovo d.d., dostavi očitovanje da pristaje na ugovornu cijenu zakupa koju je ponudio najbolji
ponuditelj. Ukoliko drugi najbolji ponuditelj ne prihvati cijenu najboljeg ponuditelja, zatražit će se
očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu visine ponuda i tako redom.
VII. O odluci o izboru obavijestit će se svi ponuditelji, a izabrani ponuditelj će biti pozvan na
zaključenje odgovarajućeg ugovora. U slučaju odustajanja ponuditelja pozvanog na zaključenje
ugovora, Borovo d.d. će donijeti odluku o izboru sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja, te njega pozvati
na zaključenje ugovora ili će ponoviti javni poziv.
VIII. Borovo d.d. Vukovar zadržava pravo odbiti svaku ponudu ili poništiti ovaj javno objavljeni poziv ili
dio poziva na način na koji je i objavljen, prije zaključenja odgovarajućih ugovora, bez obveza prema
ponuditeljima i bez posebnog obrazloženja.
IX. S najpovoljnijim ponuditeljem za svaku pojedinu nekretninu/dio nekretnine zaključit će se Ugovor o
zakupu. Borovo d.d. ima pravo u svako doba i bez posebnog obrazloženja, jednostrano raskinuti svaki
ugovor o zakupu uz otkazni rok od 45 dana.
X. Zakupnik ne može poslovni prostor niti dio nekretnine dati u podzakup, bez prethodno dane, pisane
suglasnosti zakupodavca.
XI. Zakupnik ne može vršiti preinake nekretnina bez pisanog pristanka zakupodavca, te se i u slučaju
pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi sve troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od
strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu
zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Trošak pribave potrebnih dozvola,
odobrenja nadležnih tijela, projektne dokumentacije i sličnog snosi isključivo zakupnik, te se odriče bilo
kakvih namirenja istih od strane zakupodavca. 

SADRŽAJ PONUDE

Svaka ponuda mora sadržavati:
1.Osnovne podatke o pravnoj osobi koja se natječe:
- tvrtku ponuditelja, njegov OIB, adresu, broj kontakt telefona i e-mail adresu
- presliku izvoda iz sudskog registra za trgovačka društva,
- djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru.
2. Broj i adresu nekretnine/poslovnog prostora za koju se ponuditelj natječe.
3. Jasno i nedvojbeni ponuđeni iznos mjesečne zakupnine + PDV
Ponuđeni iznosi zakupnina ne mogu biti manji od početnih iznosa zakupnine. 

PODNOŠENJE PONUDE

1.Ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku u zatvorenoj omotnici na kojoj
je naveden redni broj nekretnine u oglasu i tekst "PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINE" i upozorenje
"NE OTVARATI " za ponude koje se predaju neposredno u urudžbeni ured u sjedištu Borovo d.d.,
Dr. A. Starčevića 2/D, Vukovar i poštanskom pošiljkom na adresu: Borovo d.d., Dr. A. Starčevića
2/D, 32010 Vukovar.
- Ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se i E- poštom na: ured.uprave@borovo.hr uz
naznaku predmeta "PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINE"
2. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u Borovo d.d. Vukovar.
3. U obzir će se uzeti samo ponude koje budu zaprimljene neposredno, poštom u društvu Borovo
d.d., Dr. Ante Starčevića 2/D, 32010 Vukovar, Republika Hrvatska, najkasnije zaključno sa
12.10.2022. godine do 14,00 sati, ili e-poštom zaključno sa 12.10.2022. godine do 24,00 sata koje su
poslane na navedeni način, ako sadrže sve tražene podatke potrebne za odlučivanje. 

4. Ponude predana neposredno u urudžbeni ured nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili
poslane poštom ili e-poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se
zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.
5. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno
ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.
6. Potpunije informacije o predmetu ovoga oglasa zainteresirani mogu dobiti na telefon 032/373207 ili
032/373226.

Borovo d.d. Vukovar
S poštovanjem, Za Borovo d.d. Vukovar
Predsjednica uprave
_____________________
Gordana Odor, mag. oec.

Naše prodavaonice

Kvalitetnu, modernu i udobnu obuću Borovo potraži diljem Hrvatske.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti. Ako nastaviš s pregledom stranice, smatrat ćemo da si suglasan/na s korištenjem. Više informacija »