J A V N I N A T J E Č A J za dostavljanje pisanih ponuda za kupovinu nekretnine B-N-2023-001

Datum: 12. Siječanj 2023.

B-N-2023-001

U Vukovaru, 12. 01.2023. godine 

Trgovačko društvo BOROVO d.d. Vukovar, Dr. Ante Starčevića 2D, OIB: 73002202488, zastupano po predsjednici Uprave Gordani Odor, mag.oec., uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, objavljuje sljedeći 

J A V N I  N A T J E Č A J

za dostavljanje pisanih ponuda za kupovinu nekretnine

 1. PREDMET I POČETNA CIJENA

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupovinu sljedećih nekretnina: 

- Red. br. 1.  nekretnina upisana kod Općinskog suda u Šibeniku, Zemljišnoknjižni odjel Drniš u  zk 

ulošku: 3283 k.o.305626 Drniš,  kč.br. 7/17 ZGR, kuća  ukupne površine 79 m2,  u naravi poslovni 

prostor  u Drnišu, Ulica 142. Brigade, broj 34,  koji se sastoji od  prodajnog dijela u prizemlju površine 

54 m2, wc-a površine2,86, ukupno površine 56,86 m2, te galerije i skladišnog prostor u potkrovlju 

površine 66,35 m2 , sveukupno neto  površine 123,21 m2 u  sa vlasničkim dijelom: 1/1   uknjiženim u 

korist  BOROVO d.d. PROIZVODNJA I PROMET OBUĆE , GUMARSKIH I OSTALIH PROIZVODA,  

PROIZVODA,  OIB: 73002202488.  DR. ANTE STARČEVIĆA  2D, 32000 VUKOVAR.

Za poslovni prostor je izrađen energetski ceritfikat br:  F_1356-2020-1005SZ1 dana 01.10.2022.

koji je u privitku Javnog natječaja

Navedena nekretnina prodaje se kao cjelina, u zatečenom stanju po načelu »viđeno-kupljeno«, što isključuje sve daljnje prigovore kupca. 

Početna ukupna kupoprodajna cijena naprijed navedene nekretnine (Red. br. 1.) iznosi 452.070,00 kuna (slovima: četiristopedesetdvijetisućesedamdesetkuna) ili 60.000,00 EUR (slovima: šezdesettistućaeura).

- Red. br. 2. nekretnina upisana u Informacijski sustav eZK Vrhovnog suda Republike Slovenije, katastarska općina 1728 LJUBLJANA MESTO, u katastru zgrada br. 109, kao poseban dio zgrade br. 17 ID oznake 1728-109-17, lokal br. 17 u prizemlju (1. etaži), (ID 5694671), na adresi Mestni trg 10, Ljubljana, ukupne površine 124,95 m2 u zgradi na čestici br. 10 S. k.o. Ljubljana mesto, ident br. 1728- 109 sa vlasničkim dijelom 1/1 uknjiženim u korist  Borovo d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda Ante Starčevića 2, Vukovar, Republika Hrvatska i pripadajuće suvlasništvo zajedničkih dijelova zgrade u etažnom vlasništvu udjelom 56/1000.

Za poslovni prostor je izrađen energetski ceritfikat br: 2022-605-316-101540 važeći do 29.11.2032.

koji je u privitku Javnog natječaja.

Navedena nekretnina prodaje se kao cjelina, u zatečenom stanju po načelu »viđeno-kupljeno«, što isključuje sve daljnje prigovore kupca. 

Početna ukupna kupoprodajna cijena naprijed navedene nekretnine (Red. br. 2.) iznosi 3.917.940,00 kuna (slovima: trimilijunadevetstossedamnaesttisućadevetstočetrdesetkuna) ili 520.000,00 EUR (slovima:  petstodvadesettisućaeura).

Za prodaju nekretnine  u vrijednosti većoj od 1.000.000,00 kuna potrebna je prethodna suglasnost skupštine društva Borovo d.d. i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske sukladno Članku 7. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Nar. Novine,  br. 52/2018). Ugovor o kupoprodaji zaključit će se s najboljim ponuditeljem u slučaju dobivanja suglasnosti skupštine društva Borovo d.d. i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, u protivnom ugovor sklopljen bez navedenih suglasnosti je ništetan.

 1. PONUDITELJI 

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe, strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva. Ponuditelji moraju ispunjavaju uvjete ovog natječaja.

III. JAMČEVINA 

Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10.000,00 kn ili  (slovima: desettisućakuna) 1.327,23 EUR (slovima: tisućutristodvadesetsedamaeura/23centa) na poslovni račun društva BOROVO d.d. broj: HR2024850031100280046 otvoren kod Croatia banka d.d. Zagreb, uz model HR00, poziv na broj 001-OIB  UPLATITELJA (ili drugi porezni ili identifikacijski broj za strane osobe), opis plaćanja: Jamčevina za javni natječaj B-N-2023-001 Red. br. nekretnine   ___ .  Ponuditelju koji ne uspije na natječaju, uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno, od odluke o poništenju natječaja, s time da ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamatu za razdoblje od njene uplate. Natjecatelj koji je uspio u natječaju pa odustao, gubi pravo na povrat jamčevine. 

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu nekretnine koja je predmet prodaje. 

 1. PONUDA 

Ponuda treba sadržavati: 

 1. dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju: pravna ili fizička osoba uz dostavu odgovarajućih dokaza – OIB, dokaz o sjedištu ponuditelja, preslika važeće osobne iskaznice (za 

ponuditelje strane državljane preslika važeće putovnice ili važeće osobne iskaznice), odnosno, preslika obrtnice ako se radi o obrtniku, odnosno preslika akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra (za ponuditelje strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), ne stariji od 30 dana i kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail),

 1. Red. br. nekretnine za koju se natječe, 
 2. obvezujuću ponudu cijene izraženu u valuti  HRK/EUR, 
 3. dokaz o uplati jamčevine, 
 4. izjavu ponuditelja kojim instrumentom osiguranja će jamčiti isplatu kupoprodajne cijene, 
 5. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak u predviđenom roku, 
 6. izjavu da u cijelosti prihvaća uvjete ovog Javnog natječaja, 
 7. izjavu da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda, odnosno od dana dobivanja suglasnosti nadležnog Ministarstva za strane osobe ili suglasnosti skupštine društva Borovo d.d. i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske za nekretninu pod Red. br. 2.
 8. naziv banke i broj računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine ako ponuditelj ne bude utvrđen najpovoljnijim. 

Ponuda mora biti potpisana osobno, ako je ponuditelj fizička osoba, odnosno zakonski zastupnik pravne osobe ili punomoćnik za kojeg je obvezno priložiti specijalnu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika. 

Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje prema Borovu d.d. Vukovar imaju neizmirena dospjela dugovanja u trenutku zaprimanje ponude.
 1. TRAJANJE NATJEČAJA I DOSTAVA PISANIH PONUDA 

Predmetni Javni natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda. 

Javni natječaj će se objaviti na web stranicama Borovo d.d. a obavijest o objavi u Narodnim novinama. Rok dostave pisanih ponuda je do 13.02.2023. godine do 12,00 sati.

Pisane ponude koje budu zaprimljene u Borovo d.d. nakon navedenog roka za dostavu pisanih ponuda neće se razmatrati. 

 1. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA 

Najpovoljnijim ponuditeljem za kupnju nekretnine navedene u toč. I. Red. br. 1  i toč. I. Red. br. 2 ovog Javnog natječaja smatrat će se ponuda koja sadrži sve elemente iz toč. IV. ovog Javnog natječaja, s najvišom ponuđenom cijenom. 

VII. OBVEZE PONUDITELJA 

 Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja sklopiti ugovor o kupoprodaji. Kupac stupa u posjed nekretnine nakon uplate cjelokupne kupoprodajne cijene koju je dužan platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora.

Ako izabrani ponuditelj ne sklopi ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku, smatra se da odustaje od ponude te nema pravo na povrat jamčevine. 

Porez na promet nekretnina, ili drugi pripadajući porez, trošak uknjižbe prava vlasništva u zemljišne knjige, kao i troškove sastava predugovora i glavnog ugovora snosi odabrani ponuditelj. 

VIII. OSTALI UVJETI NATJEČAJA 

Pisane ponude dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom, u zatvorenoj omotnici na adresu: BOROVO d.d., Dr. Ante Starčevića 2D, 32010 Vukovar, Republika Hrvatska, s naznakom: „Ne otvaraj- ponuda za javni natječaj za kupnju nekretnine pod Red. br. ___“. 

Kao dan predaje ponude smatra se dan primitka ponude u BOROVO d.d. Vukovar. 

U obzir će se uzeti samo ponude koje budu zaprimljene u društvo BOROVO d.d., Dr. Ante Starčevića 2D, 32010 Vukovar u urudžbeni ured najkasnije do 13.02.2023. godine do 12,00 sati, a koje su dostavljene na naprijed  navedeni način i ako sadrže sve tražene podatke iz ovog Javnog natječaja. 

Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda kao i neuredne, nepotpune, nejasne ili na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati. 

Ponude predane neposredno u urudžbeni ured nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili ponude poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati. 

Ponude suprotne ovom pozivu, kao i nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom natječaju i uvjetne ponude neće se razmatrati. 

Povjerenstvo imenovano od strane Uprave društva BOROVO d.d. će utvrditi pravovremenost i potpunost zaprimljenih ponuda te s prijedlogom ponude za koju smatra da je potrebno prihvatiti, proslijediti Upravi društva na odlučivanje. Uprava će odluku o prihvatu ponude i o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti najkasnije do 28.02.2023. godine,  a u slučaju  postupka pribavljanja suglasnosti skupštine društva Borovo d.d. i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske i drugih  potrebnih suglasnosti Uprava će odluku o prihvatu ponude i o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana dobivanja tih suglasnosti. 
Ukoliko pristignu dvije ili više pravovremenih i potpunih ponuda s istim ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od 3 dana po primitku obavijesti dostave dopunu odnosno izmjenu dostavljene ponude u dijelu koji se odnosi na visinu kupoprodajne cijene. 

U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio višu cijenu od ostalih ukoliko u roku od 3 dana od primitka obavijesti dostavi očitovanje da pristaje na kupoprodajnu cijenu koju je ponudio prvi najpovoljniji ponuditelj.

Ukoliko drugi najpovoljniji ponuditelj ne prihvati cijenu prvog najpovoljnijeg ponuditelja, zatražit će se očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu visine ponuda i tako redom. 

O odluci o izboru obavijestit će se svi ponuditelji, a izabrani ponuditelj će biti pozvan na sklapanje odgovarajućeg ugovora. 

U slučaju odustajanja ponuditelja pozvanog na sklapanje ugovora, Uprava će donijeti odluku o izboru sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja te njega pozvati na sklapanje ugovora ili će ponoviti javni natječaj.  Komunikacija s ponuditeljima će se obavljati putem e- maila.

Ponuda i priložena dokumentacija  se zadržava  te se ne vraćaju ponuditeljima. 

Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da Borovo d.d. može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog natječaja za dostavljanje pisanih ponuda za kupovinu nekretnine, a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679.

Uprava društva BOROVO d.d. Vukovar zadržava pravo bez posebnog obrazloženja ne prihvatiti nijednu valjanu ponudu ili prihvatiti samo neke od ponuda i pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili djelomično, u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima, osim obveze na povrat uplaćene jamčevine, i to najkasnije u roku od 15 dana od donošenja odluke o neprihvaćanju ponude odnosno poništenja natječaja. 

Sve potrebne informacije zainteresirani mogu dobiti na broj telefona: (032) 373 226 (032) 373 207 radnim danom do 08.00 do 14.00 sati. 

Za BOROVO d.d. Vukovar 

Predsjednica uprave 

Gordana Odor, mag.oec.

____________________

Naše prodavaonice

Kvalitetnu, modernu i udobnu obuću Borovo potraži diljem Hrvatske.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti. Ako nastaviš s pregledom stranice, smatrat ćemo da si suglasan/na s korištenjem. Više informacija »