JAVNI NATJEČAJ za dostavljanje pisanih ponuda za kupovinu nekretnine B-N-2022 -005

Datum: 29. Srpanj 2022.

B-N-2022-005
U Vukovaru, 29. srpnja 2022. godine
Trgovačko društvo BOROVO d.d. Vukovar, Dr. Ante Starčevića 2/D, OIB: 73002202488, zastupano po
predsjednici Uprave Gordani Odor, mag.oec., temeljem Odluke Uprave društva uz suglasnost
Nadzornog odbora Društva, objavljuje sljedeći

J A V N I N A T J E Č A J

za dostavljanje pisanih ponuda za kupovinu nekretnine

I. PREDMET
Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja za
kupovinu sljedećih nekretnina:

-Red. br. 1. nekretnina upisana kod Općinskog suda u Šibeniku, Zemljišnoknjižni odjel Drniš u zk
ulošku: 3283 k.o.305626 Drniš, kč.br. 7/17 ZGR, kuća ukupne površine 79 m2, u naravi poslovni
prostor u Drnišu, Ulica 142. Brigade, broj 34, koji se sastoji od prodajnog dijela u prizemlju površine
54 m2, wc-a površine2,86, ukupno površine 56,86 m2, te galerije i skladišnog prostor u potkrovlju
površine 66,35 m2, sveukupno neto površine 123,21 m2 sa vlasničkim dijelom: 1/1 uknjiženim u
korist BOROVO d.d. PROIZVODNJA I PROMET OBUĆE , GUMARSKIH I OSTALIH PROIZVODA,
PROIZVODA, OIB: 73002202488. DR. ANTE STARČEVIĆA 2D, 32000 VUKOVAR
Navedena nekretnina prodaje se kao cjelina, u zatečenom stanju po načelu »viđeno-kupljeno«, što
isključuje sve daljnje prigovore kupca.


I. 1. POČETNA CIJENA ZA NEKRETNINU POD Red. br. 1:
Početna ukupna kupoprodajna cijena za nekretninu pod Red. br. 1. iznosi 623.000,00 kuna (slovima:
šestodvadesetritisućakuna) ili 82.686,31 EUR (slovima: osamdesetdvijetisućešestoosamdesetšes
teura/31cent) prema tečaju konverzije EUR-a: 1 EUR/ 7,53450 KN (Uredba EU 2022/1208).

- Red. br. 2. nekretnina upisana u Katastru Republičkog geodetskog zavoda Republike Srbije, Služba
za katastar nepokretnosti u listu nepokretnosti: 2938 k.o. Bujanovac (706710)   na katastarskoj
parceli 4071/1, u B2 listu kao stambeno poslovna zgrada na adresi Trg Karađorđa Petrovića, broj
posebnog dijela: 4, upisan kao poslovni prostor u prizemlju koji se sastoji od tri prostorije korisne
površina 77 m2, uknjiženim kao privatna svojina  1/1 u korist Borovo d.d. Vukovar, Hrvatska, Ul. Ante
Starčevića 2.
Na nekretnini (list G- tereti) je upisana jednostrana hipoteka na osnovu založne izjave ov. br.
2881/2006 od 31.05.2006. od Općinskog suda u Somboru, radi osiguranja novčanog potraživanja u
visini od 143.964.878,99 din u korist povjerioca Republike Srbije, Ministarstva financija, Porezna
uprava, Centar za velike poreske obveznike, Beograd, protiv hipotekarnog dužnika DP „Boreli,
Sombor, Staparski put BB.
Nekretnina je dana u zakup. Raniji zakupodavac, DP Boreli Sombor, zakupniku je omogućio ulaganje
sredstava u fizičko i tehničko uređenje poslovnog prostora uz prihvaćanje izvođenja radova
predočenjem računa izvođača radova, te u slučaju prodaje poslovnog prostora priznaju se troškovi
ulaganje zakupnika u poslovni prostor umanjenih za po 10% za svaku godinu korištenja.
U slučaju kupovine poslovnog prostora kupac se obvezuje priznati troškove ulaganja zakupniku u
poslovni prostor za izvedene radove uz predočenje računa izvođača radova, umanjenih za po 10% za
svaku godinu korištenja. 

Nekretnina je pod hipotekom i rizik prodaje nekretnine radi namirenja hipotekarnog vjerovnika
pada na teret kupca te kupovinom nekretnine kupac se odriče potraživanja prema prodavatelju po
toj osnovi.
Kupovinom nekretnine kupac se odriče prava na potraživanje prema prodavatelju po osnovu
uknjižene hipoteke, ulaganje u poslovni prostor ili drugih imovinskopravnih zahtjeva, te se isključuje
bilo kakva odgovornost prodavatelja za materijalne i pravne nedostatke nekretnine.
Navedena nekretnina prodaje se kao cjelina, u zatečenom stanju po načelu »viđeno-kupljeno«, što
isključuje sve daljnje prigovore kupca.


I. 2. POČETNA CIJENA ZA NEKRETNINU POD Red. br. 2:
Početna ukupna kupoprodajna cijena za nekretnine pod rednim brojem 2 iznosi 376.725,00 kuna
(slovima: tristosedamdestšestisućasedamstodvadesetpetkuna) ili 50.000,00 EUR (slovima:
pedesettiusćaeura) prema tečaju konverzije EUR-a: 1 EUR/ 7,53450 KN (Uredba EU 2022/1208


II. PONUDITELJI
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe, a strane osobe ako ispunjavaju
zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.


III. JAMČEVINA
Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10.000,00 kn ili (slovima: desettisućakuna)
1.327,22 EUR (slovima: tisućutristodvadestsedmaeura/22centa) na poslovni račun društva BOROVO
d.d. broj: HR2024850031100280046 otvoren kod Croatia banka d.d. Zagreb, uz model HR00, poziv na
broj 001-OIB UPLATITELJA, opis plaćanja: Jamčevina za javni natječaj B-N-2022- rbr. nekretnine ___
Ponuditelju koji ne uspije na natječaju, uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana
donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno, od odluke o poništenju natječaja, s
time da ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamatu za razdoblje od njene uplate.
Natjecatelj koji je uspio u natječaju pa odustao, gubi pravu na povrat jamčevine.
Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu
nekretnine koja je predmet prodaje.


IV. PONUDA
Ponuda treba sadržavati:
1. dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju: pravna ili fizička osoba uz dostavu
odgovarajućih dokaza – OIB, dokaz o sjedištu ponuditelja, preslika važeće osobne iskaznice (za
ponuditelje strane državljane preslika važeće putovnice), odnosno, preslika obrtnice ako se radi o
obrtniku, odnosno preslika akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima
o registraciji ili izvadak iz registra (za ponuditelje strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s
ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), ne stariji od 30 dana i kontakt podatke
(adresa, broj telefona, e-mail),
2. oznaku nekretnine,
3. obvezujuću ponudu cijene izraženu u valuti HRK/EUR,
4. dokaz o uplati jamčevine,
5. izjavu ponuditelja kojim instrumentom osiguranja će jamčiti isplatu kupoprodajne cijene,
6. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti
ugovor o kupoprodaji na njegov trošak u predviđenom roku,
7. izjavu da u cijelosti prihvaća uvjete ovog Javnog natječaja,
8. izjavu da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda,
9. naziv banke i broj računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine ako ponuditelj ne bude utvrđen
najpovoljnijim.

Ponuda mora biti potpisana osobno, ako je ponuditelj fizička osoba, odnosno zakonski zastupnik
pravne osobe ili punomoćnik za kojeg je obvezno priložiti specijalnu punomoć ovjerenu kod javnog
bilježnika.


V. TRAJANJE NATJEČAJA I DOSTAVA PISANIH PONUDA
Predmetni Javni natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda.
Javni natječaj će se objaviti na web stranicama Borovo d.d. a obavijest o objavi u Narodnim
novinama, a rok dostave pisanih ponuda je do 17. kolovoza 2022. godine.
Pisane ponude koje budu zaprimljene u Borovo d.d. nakon navedenog roka za dostavu pisanih
ponuda neće se razmatrati.


VI. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Najpovoljnijim ponuditeljem za kupnju nekretnine navedene u toč. I.1. (Red. br. 1) i toč. I.2.( Red.
br. 2) ovog Javnog natječaja smatrat će se ponuda koja sadrži sve elemente iz toč. IV. ovog Javnog
natječaja, s najvišom ponuđenom cijenom.


VII. OBVEZE PONUDITELJA
S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se Kupoprodajni ugovor. Izabrani ponuditelj dužan je u roku
od 30 dana od donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja sklopiti ugovor o kupoprodaji.
Kupac stupa u posjed nekretnine nakon uplate cjelokupne kupoprodajne cijene koju je dužan platiti u
roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora.
Ako je najpovoljniji ponuditelj strana osoba, dužan je sklopiti ugovor u roku od 15 dana od dana
ishođenja suglasnosti nadležnog Ministarstva za nekretninu u RH.
Ako izabrani ponuditelj ne sklopi ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku, smatra
se da odustaje od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
Porez na promet nekretnina ili porez na prijenos apsolutnih prava, trošak uknjižbe prava vlasništva u
zemljišne knjige, kao i troškove sastava predugovora i glavnog ugovora snosi odabrani ponuditelj.


VIII. OSTALI UVJETI NATJEČAJA
Pisane ponude dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom, u zatvorenoj omotnici na adresu:
BOROVO d.d., Dr. Ante Starčevića 2/D, 32010 Vukovar, s naznakom: „Ne otvaraj- ponuda za javni
natječaj za kupnju nekretnine pod red br.______
Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u BOROVO d.d. Vukovar.
U obzir će se uzeti samo ponude koje budu zaprimljene u društvo BOROVO d.d., Dr. Ante Starčevića
2/D, 32010 Vukovar, najkasnije 17. kolovoza 2022. godine do 12,00 sati, a koje su dostavljene na
naprijed navedeni način i ako sadrže sve tražene podatke iz ovog Javnog natječaja.
Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda kao i neuredne, nepotpune, nejasne ili
na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati.
Ponude predane neposredno u urudžbeni ured nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili ponude
poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim
ponudama i neće se razmatrati.
Ponude suprotne ovom pozivu, kao i nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke
sukladno ovom javnom natječaju i uvjetne ponude neće se razmatrati.
Povjerenstvo imenovano od strane Uprave društva BOROVO d.d. će utvrditi pravovremenost i
potpunost zaprimljenih ponuda te s prijedlogom ponude za koju smatra da je potrebno prihvatiti,
proslijediti Upravi društva na odlučivanje. Uprava će odluku o prihvatu ponude, odnosno o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja donijeti najkasnije do 29. kolovoza 2022. godine.
Ukoliko pristignu dvije ili više pravovremenih i potpunih ponuda s istim ponuđenim iznosom
kupoprodajne cijene, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od 3 dana po primitku obavijesti dostave dopunu odnosno izmjenu dostavljene ponude u dijelu koji se odnosi na visinu kupoprodajne
cijene. U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se
sljedeći ponuditelj koji je ponudio višu cijenu od ostalih ukoliko u roku od 3 dana od primitka
obavijesti dostavi očitovanje da pristaje na kupoprodajnu cijenu koju je ponudio prvi najpovoljniji
ponuditelj. Ukoliko drugi najpovoljniji ponuditelj ne prihvati cijenu prvog najpovoljnijeg ponuditelja,
zatražit će se očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu visine ponuda i tako redom.
O odluci o izboru obavijestit će se svi ponuditelji, a izabrani ponuditelj će biti pozvan na sklapanje
odgovarajućeg ugovora.
U slučaju odustajanja ponuditelja pozvanog na sklapanje ugovora, Uprava će donijeti odluku o izboru
sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja te njega pozvati na sklapanje ugovora ili će ponoviti javni
natječaj.
Ponuda i priložena dokumentacija se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditeljima.
Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da Borovo d.d. može prikupljati, koristiti i dalje
obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog natječaja za dostavljanje pisanih
ponuda za kupovinu nekretnine, a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – Uredba (EU)
2016/679.
Uprava društva BOROVO d.d. Vukovar zadržava pravo bez posebnog obrazloženja ne prihvatiti
nijednu valjanu ponudu ili prihvatiti samo neke od ponuda i pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili
djelomično, u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, bez ikakve
odgovornosti prema ponuditeljima, osim obveze na povrat uplaćene jamčevine, i to najkasnije u roku
od 15 dana od donošenja odluke o neprihvaćanju ponude odnosno poništenja natječaja.
Sve potrebne informacije zainteresirani mogu dobiti na broj telefona: (032) 373 226 (032) 373 207
radnim danom do 08.00 do 14.00 sati.

Za BOROVO d.d. Vukovar
Predsjednica uprave
Gordana Odor, mag.oec.

Naše prodavaonice

Kvalitetnu, modernu i udobnu obuću Borovo potraži diljem Hrvatske.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti. Ako nastaviš s pregledom stranice, smatrat ćemo da si suglasan/na s korištenjem. Više informacija »