JAVNI POZIV za dostavljanje pisanih ponuda za zakup nekretnine N-2022-02

Datum: 17. Ožujak 2022.

Broj: B-N-2022-02

Vukovar,  17.03.2022. godine

Predmet: Objava oglasa

 

Borovo d.d. Vukovar objavljuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje pisanih ponuda za zakup nekretnine 

I. Predmet ovoga oglasa je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja  za zakup dijela nekretnine za postavljanje i rad bankomata u okviru prodavaonica „Borovo“ u:

1. Zadru, Široka, bb, u krajnje desnom dijelu izloga. Početna visina zakupnine: (cijena bez PDV-a) 10.000,00 kn  mjesečno.

Površina koja se iznajmljuje je uobičajena površina za bankomate standardne veličine.

Mjesto ugradnje bankomata u poslovni prostor utvrđuje Borovo d.d. na vanjski zid  (Stjenci)  ili izlog do ulice ili javne površine i na način da se najmanje ometa obavljanje redovite trgovačke djelatnosti. Ugradnju bankomata i rad bankomata potrebno je provesti sukladno propisima prostornog uređenja gradnje, tehničkih, sigurnosnih i drugih propisa koji se odnose na ugradnju i rad bankomata. Zakupnik sam pribavlja i osigurava neophodne  priključke,  tehničke  i sigurnosne uvjete za  rad bankomata. Trošak ugradnje i rad bankomata idu na teret zakupnika.

Bankomat se mora se postavljati prema uvjetima nadležnih Konzervatorskih odjela Ministarstva kulture Republike Hrvatske (Posebni uvjeti Konzervatorskog odjela u Zadru) i Općim kriterijima Ministarstva kulture za ugradnju bankomata u zaštićenim povijesnim jezgrama koji su u privitku ovog Natječaja.   

U zakupninu je uračunat trošak električne energije neophodne za rad bankomata. 

Zakupodavac Borovo d.d. se obvezuje zakupniku prema potrebi dozvoliti i osigurati nesmetani ulaz u zakupljeni  prostor u okviru radnog vremena zakupodavca, te omogućiti obavljanje nesmetanje radnje kod i s bankomatom.

Ugovori o zakupu   se sklapa na određeno vrijeme na rok od najmanje 5 godina zakupa u postojećem „viđenom stanju“.

Prestankom zakupa, zakupnik je dužan predati poslovni prostor i dovesti ga u stanje  o svom trošku kao da bankomata nije bilo.

Dopuštena djelatnost i uvjeti poslovanja su navedene od strane  Borovo d.d. Vukovar, što ne isključuje mogućnost da nadležna tijela lokalne uprave ili Konzervatorski odjel Ministarstva kulture Republike Hrvatske ili nadležni državni ured, odnosno drugo ovlašteno državno tijelo može donijeti odluku o ograničenju  ili nemogućnosti obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru koji se iznajmljuje, i u tom slučaju Borovo d.d. Vukovar  ne odgovara za posljedice  i eventualnu štetu zbog nemogućnosti korištenja poslovnog prostora.

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA
I. Povjerenstvo Uprave Borovo d.d. će zaprimiti sve ponude podnesene neposredno u urudžbeni ured  poštanskom pošiljkom ili e- poštom utvrditi njihovu pravovremenost i kompletnost, te će iste proslijediti Upravi društva na odlučivanje. Uprava će odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti najkasnije do 05.04.2022. godine.
II. U natječaju mogu sudjelovati  pravne osobe  registrirane za  djelatnost transakcije novca putem bankomata. 

III. U natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje prema Borovu d.d. Vukovar imaju neizmirena dugovanja po osnovi zakupa.
IV. Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.

V. Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom  zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani  da u roku od tri  dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude, odnosno drugi iznos zakupnine.
VI. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj, koji je ponudio višu cijenu od ostalih, ukoliko u roku od tri dana po primitku obavijesti od Borovo d.d., dostavi očitovanje da pristaje na ugovornu cijenu zakupa koju je ponudio najbolji ponuditelj. Ukoliko drugi najbolji ponuditelj ne prihvati cijenu najboljeg ponuditelja, zatražit će se očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu visine ponuda i tako redom.

VII. O odluci o izboru obavijestit će se svi ponuditelji, a izabrani ponuditelj će biti pozvan na zaključenje odgovarajućeg ugovora. U slučaju odustajanja ponuditelja pozvanog na zaključenje ugovora, Borovo d.d. će donijeti odluku o izboru sljedećeg  najpovoljnijeg ponuditelja, te njega pozvati na zaključenje ugovora ili će ponoviti javni poziv. 

VIII. Borovo d.d. Vukovar zadržava pravo odbiti svaku ponudu ili poništiti ovaj javno objavljeni poziv ili dio poziva na način na koji je i objavljen, prije zaključenja odgovarajućih ugovora, bez obveza prema ponuditeljima i bez posebnog obrazloženja.
IX.S najpovoljnijim ponuditeljem za svaku pojedinu nekretninu/dio nekretnine zaključit će se Ugovor o zakupu. Borovo d.d. ima pravo u svako doba i bez posebnog obrazloženja, jednostrano raskinuti svaki ugovor o zakupu uz otkazni rok od 45 dana.
X. Zakupnik ne može poslovni prostor niti dio nekretnine dati u podzakup, bez prethodno dane, pisane suglasnosti zakupodavca.
XI.Zakupnik ne može vršiti preinake nekretnina bez  pisanog pristanka zakupodavca, te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi sve troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Trošak pribave potrebnih dozvola, odobrenja nadležnih tijela, projektne dokumentacije i sličnog snosi isključivo zakupnik, te se odriče bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca.

SADRŽAJ PONUDE

Svaka ponuda mora sadržavati:

1.Osnovne podatke o pravnoj  osobi koja se natječe: 
      -  tvrtku ponuditelja, njegov OIB, adresu, broj kontakt telefona i e-mail adresu
      - presliku izvoda iz sudskog registra za trgovačka društva,
      - djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru.
2.Broj i adresu nekretnine/poslovnog prostora za koju se ponuditelj natječe.
3.Jasno i nedvojbeni  ponuđeni iznos mjesečne zakupnine + PDV 
Ponuđeni iznosi zakupnina ne mogu  biti  manji od početnih iznosa zakupnine.

   PODNOŠENJE PONUDE


1.Ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku u zatvorenoj omotnici na kojoj je naveden redni broj nekretnine u oglasu i tekst "PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINE"  i upozorenje "NE OTVARATI " za ponude koje se predaju  neposredno u urudžbeni ured u sjedištu Borovo d.d., Dr. A. Starčevića 2/D, Vukovar  i   poštanskom pošiljkom na adresu: Borovo d.d., Dr. A. Starčevića 2/D, 32010 Vukovar.

- Ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se  i E- poštom na: ured.uprave@borovo.hr uz naznaku predmeta "PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINE"  
2.Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u Borovo d.d. Vukovar.
3.U obzir će se uzeti samo ponude koje budu zaprimljene neposredno, poštom u društvu Borovo d.d., Dr. Ante Starčevića 2/D, 32010 Vukovar, Republika Hrvatska, najkasnije zaključno sa 28.03.2022. godine do 14,00 sati, ili e-poštom zaključno sa 28.03.2022. godine do 24,00 sata koje su poslane na navedeni način, ako sadrže sve tražene podatke potrebne za odlučivanje.4.Ponude predana neposredno u urudžbeni ured nakon isteka roka za podnošenje ponuda  ili poslane poštom ili e-poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.
5.Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.
6.Potpunije informacije o predmetu ovoga oglasa zainteresirani mogu dobiti na telefon 032/373207 ili 032/373226.

Borovo d.d. Vukovar

S poštovanjem,                                                                            Za Borovo d.d. Vukovar

                                                                                                                                                Predsjednica uprava

                                                                                                                                             Gordana Odor, mag. oec

Naše prodavaonice

Kvalitetnu, modernu i udobnu obuću Borovo potraži diljem Hrvatske.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti. Ako nastaviš s pregledom stranice, smatrat ćemo da si suglasan/na s korištenjem. Više informacija »